terms & conditions2018-05-30T19:24:27+00:00

Terms & conditions

מוקום עברי מייעדת אתר זה להעברת אינפורמציה לשימושך האישי

עם כניסתך לאתר עליך להבין שכניסתך לאתר ושימוש בו כפופים לתנאים המפורטים להלן ("תנאים") ולכל החוקים הרלוונטיים. על יד כניסה וגלישה באתר הנך מסכים ללא הגבלה ו/או הסתייגות לתנאים.

* תנאי השימוש מנוסחים מטעמי נוחות בלשון זכר אך הם מתייחסים לנשים וגברים כאחד.

 

תנאים :

 1. עליך להבין שכל דבר שאתה תראה ו/או תקרא באתר מעוגן בזכויות יוצרים ולא ניתן להשתמש בו ללא הרשאה כתובה מעמותת מוקום עברי(Mokum Ivri), פרט למותר לפי התנאים או למופיע בטקסט באתר.

 2. ניתן להוריד (Download) את החומר המוצג באתר אך ורק למטרות שאינן מסחריות ולשימושך האישי בלבד, בכפוף לכיבוד זכויות כל היוצרים ו/או כל זכות אחרת הנמצאת בחומר ו/או כמצוין באתר. אולם אינך יכול להפיץ, לשנות, להעביר לשימוש חוזר לשלוח בדואר ו/או להשתמש בחומר במובא באתר, לרבות המלל, הדמויות והאודיו והווידיאו למטרות ציבוריות ו/או מסחריות.

 3. זכויות היוצרים של אנשים או מקומות באתר הנם בבעלותה של עמותת מוקום עברי ו/או צד שלישי כלשהו. שימוש בתמונות אלו על ידך, או על ידי מי מטעמך ובהרשאתך, אסור אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת בתנאים אלו, או במקום אחר באתר. כל שימוש בלתי מורשה בתמונות ו/או במלל עלול להוות הפרת חוקים בגין זכויות יוצרים, סימני מסחר, חוק הגנת הפרטיות וכן חוקים ותקנות רלוונטיים. לידיעתך, עמותת מוקום עברי תפעיל את כל האמצעים העומדים לרשותה במסגרת החוק לשם שמירה קפדנית על זכויותיה הקניינים, לרבות פניה לערכאות משפטיות ככל שיידרש

 4. סימני המסחר, הלוגו וכן כל סימן אחר המוצג באתר בין אם הם רשומים ובן אם לאו ("סימני המסחר") הנם סימני מסחר בבעלות מלאה של מוקום עברי ו/או בעל זכות אחר. כל שימוש שאינו מורשה במובא באתר אין לראות בו כהענקת זכות כלשהי לרבות רשיון לשימוש בסימן מסחר, הן באופן ישיר והן באופן עקיף, אלא באישור מראש ובכתב מעמותת מוקום עברי ו/או מבעל הזכויות באתר.

 5. עמותת מוקום עברי לא בדקה את כל הדפים המקושרים לאתר, ואינה אחראית למובא בדפים שנוספו לאתר או לאתרים אחרים שקושרו לאתר. התחברותך לאתרים שנוספו לאתר או לכל אתרים מקושרים אחרים היא על אחריותך הבלעדית

 6. למרות שאנו משתמשים במאמצים סבירים לכלול מידע מדויק ועדכני באתר, אין עמותת מוקום עברי מתחייבת לדיוקו של המידע. לא נישא באחריות לכל פעולה שננקטה ושהתבססה על המידע שהוצג באתר, וכל משתמש מסכים שהכניסה לאתר והשימוש בו הוא על אחריותו הבלעדית. עמותת מוקום עברי לא תישא בחבות ו/או אחריות לכל שגיאה ו/או מחדל בתוכנו של האתר

 7. שימושך והגלישה באתר הנם על אחריותך הבלעדית. עמותת מוקום עברי ו/או כל צד אחר המעורב בבניית האתר בכל צורה שהיא, אינם אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף, מקרי, תוצאתי ו/או עונשי הנובע מכניסה לאתר שימוש בו ו/או בתוכנו. מבלי להגביל את האמור לעיל, כל דבר באתר מסופק לך כמות שהוא ("AS IS") ללא אחריות מסוג כלשהו, בין במישרין ובין בעקיפין.

 8. עמותת מוקום עברי לא תישא בשום אחריות, ולא תהיה חשופה לתביעה כלשהי עבור כל נזק העלול לפגוע בציוד המחשב ו/או כל פריט אחר שבו ו/או וירוסים העלולים להרוס או לשבש את פעולת המחשב כתוצאה מכניסתך לאתר ו/או לאתרי הקישור המופיעים באתר וכן הורדת קבצים של חומר המופיע באתר לרבות נתונים, מלל, תמונות, ווידיאו, אודיו וכיוצ"ב

 9. כל תקשורת או כל חומר שאתה מעביר לאתר בדואר אלקטרוני או בכל דרך אחרת לרבות נתונים כלשהם, שאלות, הערות, תגובות, הצעות וכו' יחשב ויטופל כחומר שאינו חסוי ואינו בבעלות הגולש.

 10. למרות שאנו משתדלים לפקח ולעקוב אחר פרסומים, הודעות, תמונות, תגובות וכדומה המועלים לאתר על ידי גורמים שלישיים, אין בפעולות אלה של מוקום עברי לרמז על חובתה של העמותה. עמותת מוקום עברי מסירה מעצמה כל אחריות וחבות בנוגע לתוכן של פרסומים אלה או לגבי כל טעות, כינוי גנאי, הכפשה, קללות, פרסום מסחרי, רשלנות, פורנוגרפיה, תועבה, פרטים אישיים או אי דיוקים שיופיעו במידע שיועלה לאתר על ידי גורמים שלישיים. לידיעתך, חל איסור מוחלט להעלות לאתר או לפרסם כל מידע שאינו חוקי, פרסום מסחרי או כל מידע שיכול להיחשב או לעודד התנהגות פלילית או הפרת חוק כלשהו. עמותת מוקום עברי תשתף פעולה באופן מלא עם רשויות החוק במקרה ויתפרסם באתר מידע מהסוג המפורט לעיל.

 11. עמותת מוקום עברי מתפעלת אתר זה כשירות לקהילת הישראלים והיהודים בהולנד ובעולם. האתר נבנה ועוצב במטרה לספק מידע כללי על הקהילה בהולנד ועל הפעילויות של עמותת מוקום עברי, שותפיה והנעשה בהולנד ורלוונטי לקהל היעד שלנו. אתר זה לרבות קישורים לאתרים אחרים אינם מיועדים למתן יעוץ, להשקעה, עסקים, דיאטה, רפואה, הגירה ו/או יעוץ כלשהו בכל נושא אחר.

 12. עמותת מוקום עברי רשאית בכל עת לבדוק את התנאים ולעדכן אותם בהתאם לצורך. הנך מחויב בכל העדכונים ועליך לפנות באופן תקופתי לעמוד זה בכדי לבדוק מהם התנאים בהם הנך מחויב

 13. כל הרווחים מאתר האינטרנט כתוצאה מפרסום, תרומות או אחר הם בבעלותה הבלעדית של עמותת מוקום עברי ומשמשים לתחזוקה שותפת של העמותה ואתר האינטרנט ולרווחת הציבור. עמותת מוקום עברי היא עמותה שלא למטרות רווח.